12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน และ กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

 

วันที่         18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         02 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์

วันที่         05 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่         13 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสิงคโปร์

วันที่         24 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่         31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         23 มิถุนายน           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่         05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         20 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่         09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่         06 กันยายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         01 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่         04 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่         11 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         25 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่         24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

​                        ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


Yes
12/30/2020