12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

​                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

 

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        02 เมษายน            วันหยุดทำการของ  ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        05 เมษายน            วันหยุดทำการของ  ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        13 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        24 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        31 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        23 มิถุนายน           วันหยุดทำการของ  ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        06 กันยายน           วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        01 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ  ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

​                      ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

 


Yes
12/30/2020