12/30/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน และกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

วันที่        11 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        18 มกราคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        15 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        23 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        02 เมษายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์

วันที่        29 เมษายน           วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        05 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        13 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่        31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        20 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่        22 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        23 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        09 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์

วันที่        06 กันยายน          วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        20 กันยายน          วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        23 กันยายน          วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        11 ตุลาคม            วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        03 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        04 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสิงคโปร์

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        23 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่        25 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

               ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


Yes
12/30/2020