2/23/2021

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2564  ดังนี้

 

วันที่        02 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

                                           ธนาคารของสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        05 เมษายน            วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ธนาคารของสหราชอาณาจักร

วันที่        13 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        24 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        31 พฤษภาคม       วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        23 มิถุนายน           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        05 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        30 สิงหาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

วันที่        06 กันยายน           วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 ตุลาคม             วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        01 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก

วันที่        11 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 พฤศจิกายน     วันหยุดทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        24 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        27 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

วันที่        28 ธันวาคม           วันหยุดทำการของ ธนาคารของสหราชอาณาจักร

 

​                ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประก​าศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


Yes
2/23/2021