1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ

                        ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิด โกลบอล แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

วันที่20 มกราคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่17 กุมภาพันธ์วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่10 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่13 เมษายนวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่1 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่23 มิถุนายนวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก 
วันที่3 กรกฎาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่7 กันยายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่12 ตุลาคมวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่11 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่26 พฤศจิกายนวันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่24 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่25 ธันวาคมวันหยุดทำการของธนาคารของ
ประเทศลักเซมเบิร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

                        ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562


Yes
1/2/2020