11/25/2019

​ประกาศวันหยุดกองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (KPROPIRMF)

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค  Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ (KPROPIRMF) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่
25 ธันวาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   ​

            ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  

          

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562​Yes
11/25/2019