10/1/2020

​ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX) และ กองทุนเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF)

​                           ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน  (K-JP) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX) และ กองทุนเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF) ขอแจ้งเป็นวันหยุดกองทุนเนื่องจากระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวขัดข้อง

 

​                           ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดรับคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

​                           หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563Yes
10/1/2020