6/2/2020

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)

1 มิถุนายน 2562 ถึง

31 พฤษภาคม 2563

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)

1 มิถุนายน 2562 ถึง

31 พฤษภาคม 2563

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)

1 กันยายน 2562 ถึง

31 พฤษภาคม 2563

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

​                ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 6733888 โทรสาร 02 6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

​ประกาศ  ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
Yes
6/2/2020