1/17/2023

​ประกาศยกเลิกการเปิดเสนอขายและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

​​​
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) แจ้งว่าจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-AHY-UI) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึง ​17 มกราคม 2567 นั้น บริษัทจัดการขอยกเลิกการเปิดเสนอขายและการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะประกาศวันเปิดเสนอขายให้ทราบอีกครั้ง

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 17​ มกราคม 2566​​

Yes
1/17/2023
7!อื่นๆ!Other Announcement!market