3/6/2019

​ประกาศการปรับปรุงข้อมูลดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) และ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF)

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) และกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน K-GA และ กองทุน KGARMF เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อของดัชนีชี้วัด โดยรายละเอียดอื่นๆของดัชนีชี้วัดยังคงเดิม ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 

หัวข้อดัชนีชี้วัดเดิมดัชนีชี้วัดใหม่
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

1. ดัชนี S&P 500: 36.00%

2. ดัชนี FTSE World ex US: 24.00%

3. ดัชนี BofAML Current 5-year US Treasury: 24.00%

4. ดัชนี Citigroup Non-USD World Government Bond: 16.00%

1. ดัชนี S&P 500 สัดส่วน: 36.00%

2. ดัชนี FTSE World ex US สัดส่วน: 24.00%

3. ดัชนี ICE BofAML Current 5-year US Treasury: 24.00%

4. ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond: 16.00%

 

 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

                                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                             ประกาศ  ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562​Yes
3/6/2019