3/26/2020

​ประกาศแก้ไขวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปี 2563 ของ​กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ​ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ​(​K-GINCOME-A(R))


ตารางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปี 2563

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R))

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(Auto redemption date)

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

วันที่ 9 มกราคม 2563
วันที่ 15 มกราคม 2563​
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 มีนาคม 2563
วันที่ 17 มีนาคม 2563
วันที่ 9 เมษายน 2563
วันที่ 16 เมษายน 2563
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
วันที่ 16 มิถุนายน 2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
วันที่ 18 สิงหาคม 2563
วันที่ 10 กันยายน 2563
วันที่ 16 กันยายน 2563
วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วันที่ 16 ตุลาคม 2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

​(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ

  • ผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะได้รับเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบมจ.ธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอื่นๆ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะนำฝากในรูปแบบเช็ค
  • ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน / สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto redemption date) จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
  • การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหลัก และ/หรือจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมของกองทุน
  • ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
  • บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​


Yes
3/26/2020