2/7/2019

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด จำนวน 2 กองทุน​

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดภายใต้การจัดการของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด จำนวน 2 กองทุน

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ให้ดำเนินการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวในหัวข้อชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

หัวข้อเดิมใหม่
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2544 1111

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2230 2240-1

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม:

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

                   ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFLUS) จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน   ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร.02-6733888 โทรสาร.02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                            ประกาศ  ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562​Yes
2/7/2019