9/19/2018

​ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (K-STAR)

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (K-STAR)

 

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน (K-STAR) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในหัวข้อ การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการ
ผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561

​ Yes
9/19/2018