3/10/2022

ประกาศ

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YE-BR)

เข้าเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot)

 

ตามที่ กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน KCR1YE-BR) มีการลงทุนในสัญญาออปชั่นที่อ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) โดยราคาทองคำ XAUUSD ของวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ เวลา 15.00 น. ของกรุงโตเกียว ได้ปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 2,047.42 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11.15% จากราคา ณ วันเริ่มต้นสัญญา (วันที่ 25 มกราคม 2565) ที่ระดับ 1,842.01 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ส่งผลให้กองทุน KCR1YE-BR เข้าเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนตามสัญญาออปชั่นที่ระบุไว้ดังนี้

เงื่อนไข​
เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ
ณ วันครบอายุโครงการ
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 10% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญาได้รับเงินต้นคืน 100%*

* ภายใต้สมมติฐานว่าตราสารที่กองทุนลงทุนไม่มีการผิดนัดชำระหนี้

โดยผู้ลงทุนจะได้รับคืนเงินต้น เมื่อครบอายุโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา
​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

Yes
3/10/2022