4/24/2019

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC1-UI)

​​​                    ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC1-UI) ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 22-29 เมษายน 2562  นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ

 

                    ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ เวลา 11.30 น.


                    หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988
e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา 

 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562Yes
4/24/2019