9/18/2019

​ประกาศค่าธรรมเนียมการจัดการ ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CB

​                        ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CB ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าวตลอดทั้งโครงการ ดังต่อไปนี้

 

รายการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนตลอดทั้งโครงการ (รวม vat 7%)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.2663% ต่อปี

 

                        ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ  ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
Yes
9/18/2019