6/2/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCB-BR)

​​

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCB-BR) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ จองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2565 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 18 พฤษภาคม  2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,460,295,323.27 บาท

           บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF6MCB-BR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
​17 พฤศจิกายน 256518 พฤศจิกายน 2565

 

          ​หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุนฝ่าย ช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  อีเมล: ka.customer@kasikornasset.comและบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน  2565

 


Yes
6/2/2022
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market