2/23/2023

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน R (KGB6MR)

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน R (KGB6MR) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ จองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่าง วันที่ 17 - 23  มกราคม 2566 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 24 มกราคม 2566 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 4,840,961,010.47 บาท

          บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน  ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB6MR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
17 กรกฎาคม 2566​18 กรกฎาคม 2566

 

          หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566

 

 

 

 

 


Yes
2/23/2023
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market