10/25/2022

​ประกาศค่าธรรมเนียม ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YF-BR)_28102022

ประกาศค่าธรรมเนียม

ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YF-BR)

 

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YF-BR) ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าว โดยมีผลวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดังต่อไปนี้

รายการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม vat 7%)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.5328% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.05328% ต่อปี


             จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการก​องทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

 


Yes
10/25/2022
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market