12/2/2022

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม ABFTH XD 1 ธันวาคม 2565​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
ดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
(ABFTH)

1 ธันวาคม 2564 ถึง

30 พฤศจิกายน 2565

ไม่จ่ายเงินปันผล


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลัก​ทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565


Yes
12/2/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market