2/3/2023

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EUSAGE_XD 31012566

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา

เค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน

(K-EUSAGE)

1 สิงหาคม 2565 ถึง

31 มกราคม 2566

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิก​รไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566


Yes
2/3/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market