4/4/2024

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม


K-GB-A(D) XD 2 เมษายน 2567

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

มติการพิจารณา

เค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GB-A(D))

1 เมษายน 2566 ถึง

31 มีนาคม 2567

ไม่จ่ายเงินปันผล​

               

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center       โทร. 02 6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567​


Yes
4/4/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market