10/4/2023

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม_K-GB-A(D)_XD_03102566​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

มติการพิจา​รณา

เค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผ​ล

(K-GB-A(D))

1 เมษายน 2566 ถึง

30 กันยายน 2566

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center             โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566​


Yes
10/4/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market