12/1/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

K-GINFRA-A(D), K-AGRI, K-GINCOME-SSF, K-GA-A(D), K-CHINA-A(D)

XD 30 พฤศจิกายน 2566

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ ​

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

มติการพิจารณา

เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GINFRA-A(D))

1 มีนาคม 2566 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566


​​​ไม่จ่ายเงินปันผล​

เค อะกริคัลเจอร์

(K-AGRI)​1 มิถุนายน 2566 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566​

เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม

(K-GINCOME-SSF)

เค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GA-A(D))

เค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-CHINA-A(D))​

1 กันยายน 2566 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center        โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566​Yes
12/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market