12/1/2023

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม


K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) XD_30112566​​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ ​

กองทุนเปิด

รอบระยะ​เวลาบัญชี​

มติการพิจารณา

เค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-PROPI-A(D))


1 มิถุนายน 2566 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566

​​
​ไม่จ่ายเงินปันผล​


เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

(K-STAR-I(D))

เค ซีเล็คท์ หุ้นทุน

(K-SELECT)

1 ธันวาคม 2565 ถึง

30 พฤศจิกายน 2566

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center             โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566​


Yes
12/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market