11/2/2022

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม_K-GEMO K-INDIA K-USA-A(D) K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD 31102565

​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2565 ถึง 

31 ตุลาคม 2565

​​​​​​


ไม่จ่ายเงินปันผล
​​
​​


​ ​
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))
เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน –A ชนิดจ่ายเงินปันผล  (K-GPROP-A(D))

1 สิงหาคม 2565 ถึง    

31 ตุลาคม 2565

เค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EUROPE-A(D))
เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน  (K-GHEALTH)

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง    

31 ตุลาคม 2565

เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)
เค อินเดีย หุ้นทุน  (K-INDIA)

1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง     

31 ตุลาคม 2565

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ​


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอ​งทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565


Yes
11/2/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market