12/3/2021

ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) ของกองทุนรวมเพื่อการออม​และกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ

​​​​​​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 1 ปี ของกองทุนรวมเพื่อกา​รออมและกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 7 กองทุน ดังต่อไปนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

1. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)

2. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF)

3. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) 

4. กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF)

5. กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHINA-SSF)

6. กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-USA-SSF)

7. กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)​

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564​


Yes
12/3/2021