9/13/2023

ประกาศเพิ่มช่องทางการซื้อขายและปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

สำหรับกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลั

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่ากลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส ซึ่งประกอบด้วย
-  กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ (WP-LIGHT)
-  กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ (WP-BALANCED)
-  กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค (WP-SPARK)
-  กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ (WP-SPEEDUP)
-  กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท (WP-ULTIMATE)

จะเพิ่มช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน ดังนี้
1.  ธนาคารกสิกรไทย
2.  บริการ K-Cyber Invest 
3.  แอปพลิเคชั่น K-My Funds
4.  แอปพลิเคชั่น K-PLUS
5.  บริการ K-Saving Plan

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) สำหรับรายการซื้อและหรือรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากลุ่มกองทุนดังกล่าว​ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้


​​​ยอดซื้อ​หน่วยลงทุน
ต่อร​​ายการ 
​ค่าธรรมเนียมการขายหน่ว​ยลงทุน 
(ของมูลค่าซื้อขาย)​
เดิม​​ใหม่
น้อยกว่า 500,000 บาท0.50%
0.50%
ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
0.50%
0.25%


ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2566Yes
9/13/2023