1/28/2022

ประกาศขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส​​

​​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้ขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2565​

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565​​

Yes
1/28/2022