11/22/2022

​​​​​​​​​

ประกาศ

ยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)

ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครอง​ที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 1 ปี ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม (K-SF-SSF) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566​


ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ​ ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22​​ พฤศจิกายน 2565

Yes
11/22/2022
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market