10/4/2022

​​​

ประกาศ

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee

ของกองทุนรวมเพื่อการออมและกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ

 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee) สำหรับการถือครองต่ำกว่า 1 ปี ของกองทุนรวมเพื่อการออมและกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ จำนวน 7 กองทุน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะขยายระยะเวลาการยกเว้นดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายชื่อกองทุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)

2. กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF)

3. กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) 

4. กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF)

5. กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHINA-SSF)

6. กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-USA-SSF)

7. กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX)

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

Yes
10/4/2022
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market