4/13/2020

​​

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (K-SGM)

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(K-GLAM-UI) และ

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (K-GREAT)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท (“กองทุน K-SGM") กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน K-GLAM-UI") และ กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (“กองทุน K-GREAT") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายกองทุน K-SGM, K-GLAM-UI และ K-GREAT สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากทุกกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท เพื่อไปลงทุนในกองทุน K-SGM, K-GLAM-UI และ K-GREAT โดยรายการที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายจะต้องเป็นรายการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน K-SGM, K-GLAM-UI และ K-GREAT ที่มีผลในช่วงวันที่ 20 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

                                                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 เม​ษายน 2563


Yes
4/13/2020