10/15/2021

​​​​​​​​​​

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

ภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 4 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนดังต่อไปนี้

​ชื่อย่อ
​ชื่อกองทุน​

​1
K-FITS​กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S​
​2
​K-FITM
​กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M
​3
​K-FITL
​กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L
​4
​K-FITXL
​กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL

ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
สาระสำคัญ : 
1.1 ปรับปรุงข้อความในหัวข้อ การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง ให้สอดคล้องกับประกาศ
1.2 เพิ่มเติมเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) ในหัวข้อ การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

2. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
สาระสำคัญ : ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการตามประกาศ

3. ปรับลดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
สาระสำคัญ : ปรับลดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำจาก 500.00 บาท เป็น 50.00 บาท

4. ขยายระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากรับซื้อคืนถึงเวลา 12.00 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย เป็นถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย

5. เปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
สาระสำคัญ : เปลี่ยนที่อยู่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

Yes
10/15/2021