1/15/2024

ประกาศวันหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจาก

กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และ

กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGTECHRMF) และกองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ (KPLANETRMF) เนื่องจากการทำรายการในวันดังกล่าวจะมีผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในระยะเวลาที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGTECHRMF)

วันที่ 28 มีนาคม 2567    วันหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

วันที่ 23 ธันวาคม 2567   วันหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ (KPLANETRMF)

วันที่ 28 มีนาคม 2567    วันหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

วันที่ 23 ธันวาคม 2567   วันหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

 

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

​                                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

Yes
1/15/2024
5!วันหยุดกองทุน!Trading Holidays!market