1/29/2020

​ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมของ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจำนวน 2 กองทุน

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  ขอแจ้งประกาศวันหยุดทำการของกองทุนเพิ่มเติม ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับกองทุนรวม ดังต่อไปนี้


          1. กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน (K-CHX)

          2. กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ (K-CCTV)

 

          ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com              

          ​จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2563Yes
1/29/2020