1/2/2019


ประกาศวันหยุด

กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 

(K-SEMQ)


​​            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน

(K-SEMQ)สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้


วันที่        21 มกราคม           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        18 กุมภาพันธ์        วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        19 เมษายน           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนหลัก

วันที่        27 พฤษภาคม        วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        04 กรกฎาคม         วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        02 กันยายน           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        11 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        28 พฤศจิกายน      วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่        25 ธันวาคม           วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนหลัก


            ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com  

          

            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                           ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562Yes
1/2/2019