1/2/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF)

​                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 19 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ประเทศลักเซมเบิร์ก  
วันที่ 22 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 09 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   (ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม)
วันที่ 30 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 05 มิถุนายน วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 10 มิถุนายน วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 09 สิงหาคม วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 15 สิงหาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 28 ตุลาคม         วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์   
วันที่ 01 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ประเทศลักเซมเบิร์ก  
วันที่ 26 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
          
​                    ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   
           
​                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562Yes
1/2/2019