K-TNZ-A(A)
กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.3995 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.08130.8725 %
ราคาขาย
9.3996 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.3995 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
87,529,888.02 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 ธันวาคม 2566 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KATNZAA:TB​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดัชนี / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และมีการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวมและอุณหภูมิของพอร์ตการลงทุนรวมต่ำกว่าดัชนีชี้วัด และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608
• กองทุนจะมุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET100 TRI โดยจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 TRI และเป็นบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และหรือเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
• กองทุนจะใช้กลยุทธ์แบบคัดกรองเชิงบวก โดยมี Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และใช้วิธีการ Implied Temperature Rise (ITR) ในการสร้างพอร์ตการลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป​​
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-TNZ-A(A) -5.30% -4.93% N/A N/A N/A N/A N/A -5.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.24% -4.97% N/A N/A N/A N/A N/A -5.24%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/06/2567 9.3995 +0.0813|0.8725 % 9.3996 9.3995 87,529,888.02
18/06/2567 9.3182 +0.0023|0.0247 % 9.3183 9.3182 90,094,333.84
17/06/2567 9.3159 -0.0667|0.7109 % 9.3160 9.3159 92,130,814.80
14/06/2567 9.3826 -0.0297|0.3155 % 9.3827 9.3826 91,787,271.87
13/06/2567 9.4123 -0.0254|0.2691 % 9.4124 9.4123 91,277,282.35
12/06/2567 9.4377 +0.0192|0.2039 % 9.4378 9.4377 91,744,491.15
11/06/2567 9.4185 -0.0214|0.2267 % 9.4186 9.4185 91,657,362.76
10/06/2567 9.4399 0.0000|0.0000 % 9.4400 9.4399 90,784,338.11

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
2/21/2024 K-TNZ-A(A)