KCR3YB-AI
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1094 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04280.4216 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.1094 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
412,929,401.44 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 สิงหาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และอื่นๆ 
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ปี  โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการปรับขึ้นของราคาสินทรัพย์อ้างอิง
นโยบายการลงทุน

• เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ประมาณ 95.5% ของ NAV โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Ordinary EUR Accumulation ซึ่งกองทุนจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้น 2.5% ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และ 95% ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาวอร์แรนท์

​ ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 14 - 20 สิงหาคม 2561 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 
เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน
​ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส 
โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้​
​ 
ช่องทางการซื้อขาย
    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
      ฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
      และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นๆ​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KCR3YB-AI 5.88% 2.64% 4.02% 5.85% N/A N/A N/A 1.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/08/2563 10.1094 -0.0428|0.4216 % N/A 10.1094 412,929,401.44
28/08/2563 10.1522 +0.1406|1.4044 % N/A N/A 414,679,918.24
31/07/2563 10.0116 -0.0016|0.0160 % N/A N/A 408,934,393.38
30/06/2563 10.0132 +0.0762|0.7668 % N/A N/A 409,000,293.74
29/05/2563 9.9370 -0.0263|0.2640 % N/A N/A 405,888,408.86
30/04/2563 9.9633 +0.0708|0.7157 % N/A N/A 406,961,070.15
31/03/2563 9.8925 -0.5248|5.0378 % N/A N/A 404,071,243.88
28/02/2563 10.4173 0.0000|0.0000 % N/A N/A 425,504,829.09

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา