26/03/2563

​บลจ.กสิกรไทย ยืนยันตลาดกองทุนตราสารหนี้ยังมีเสถียรภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนตราสารหนี้ของบลจ.กสิกรไทย

​จากสถานการณ์ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ได้รับผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยจึงเกิดอาการตื่นตระหนก และแห่ไถ่ถอนเป็นจำนวนมากในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (20 มีนาคม 2563) นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย ในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง หากแต่เกิดขึ้นเฉพาะกับ 2 กองทุนตราสารหนี้ของบลจ.แห่งหนึ่ง อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมหลักทรัพย์จัดการลงทุน ได้ร่วมกันออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น รวมถึงตลาดตราสารหนี้มีเสถียรภาพมากขึ้น


จากสถานการณ์การไถ่ถอนของกองทุนตราสารหนี้ข้างต้น ได้ถูกไถ่ถอนจนถึงระดับที่ไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและสภาพคล่องได้ ทาง บลจ. แห่งนั้นจึงจำเป็นต้องประกาศขอยกเลิกโครงการกองทุนของ 2 กองทุนดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดย ทางสมาคมฯ ขอชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะกับ 2 กองทุนนี้เท่านั้น อีกทั้งผลกระทบจากการประกาศขอยกเลิกโครงการของ 2 กองทุนดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. มาตรการที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดตราสารหนี้ดีขึ้นสะท้อนถึงมูลค่าหน่วยลงทุน และมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนน้อยลง
2. มาตรการที่ประกาศออกมาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้กองทุนตราสารหนี้สร้างสภาพคล่องได้มากขึ้นจาก 10% เป็น 30% (Repurchase Agreement – REPO) ในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน
3. การประกาศขอยกเลิกโครงการของ 2 กองทุนดังกล่าว จะช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ สัดส่วนของขนาดของ 2 กองทุน มีขนาดลดลงไปมาก จึงส่งผลกระทบน้อยต่ออุตสาหกรรมโดยรวม

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่ามาตรการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทยครอบคลุมและเพียงพอ ขณะที่ผู้จัดการกองทุนในหลายบลจ.ต่างยืนยันว่า สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดีขึ้น ซึ่งจะใช้เครื่องมือตามมาตรการเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น

สำหรับ บลจ.กสิกรไทย ขอให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านว่า กองทุนตราสารหนี้ของบลจ.กสิกรไทย ได้รับการบริหารจัดการอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้โดยเฉพาะ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ทุกกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี มีสภาพคล่องสูง ซึ่งที่ผ่านมากองทุนไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ (Default) อย่างไรก็ดี ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย ประกอบกับประสบการณ์การบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้มากว่า 28 ปี จึงมั่นใจได้ว่า บลจ.กสิกรไทย จะไม่ได้รับผลกระทบในด้านราคาจากการปิดตัวลงของกองทุนดังกล่าว และจะไม่มีการปิดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือ ยืดวันชำระเงินค่าขายคืน โดยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่เช่นเดิมประเภท