05/05/2564

​บลจ.กสิกรไทย ส่ง KCR1YA-AI รับเทรนด์หุ้นไทยปรับตัว ชูลงทุน 1 ปีโตตามดัชนี SET50 พร้อมรับคืนเงินต้น 100%

​​​บลจ.กสิกรไทย มองตลาดหุ้นไทยปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น สอดรับเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์และการทยอยฉีดวัคซีนต้านโควิด พร้อมสร้างทางเลือกให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ เพิ่มโอกาสทำกำไรตามดัชนี SET50 และรับเงินต้นคืน 100% ผ่านกองทุน KCR1YA-AI ที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน อายุโครงการประมาณ 1 ปี เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 5-14 พ.ค.นี้


นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตลาดทุนไทยในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ (Sideway up) โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละภาคอุตสาหกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์และความคืบหน้าในการทยอยแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด รวมถึงภาครัฐฯและธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย ทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้สร้างทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการปรับตัวของดัชนี SET50 พร้อมโอกาสรับเงินต้นคืน 100% ผ่านกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A (KCR1YA-AI) โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน KCR1YA-AI เป็นกองทุนรวมผสมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน และมีการลงทุนแบบกระจุกตัว รวมถึงมีระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุนประมาณ 1 ปี จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ซึ่งต้องมีความเข้าใจในนโยบายการลงทุน เงื่อนไขการรับผลตอบแทน และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ KCR1YA-AI มีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และเป็นตราสารที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในสัดส่วนประมาณ 99.30% โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินต้นเติบโตเป็น 100% เมื่อครบอายุโครงการ ในขณะที่อีกประมาณ 0.70% ที่เหลือ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่นหรือตราสารวอร์แรนท์ (Option/Warrant) ที่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี SET50

สำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาจ่ายผลตอบแทน แบ่งได้เป็น 4 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 และ 2 เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นเกิน 12% ณ วันก่อนครบอายุโครงการ และ ณ วันที่ครบอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน 100% พร้อมผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือตราสารวอร์แรนท์ในสัดส่วน 0.25% ของเงินต้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 0.25% ต่อปี กรณีที่ 3 เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 12% ณ วันที่ครบอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน 100% พร้อมผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือตราสารวอร์แรนท์ในสัดส่วน 35% ของการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SET50 หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูงสุดที่ 4.20% ต่อปี และกรณีที่ 4 เมื่อดัชนีปรับตัวต่ำกว่าหรือเท่ากับ 0% ณ วันที่ครบอายุโครงการ ผู้ลงทุนจะได้รับเฉพาะเงินต้นคืน 100% 

“ความน่าสนใจของกองทุน KCR1YA-AI อยู่ที่การเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือตราสารวอร์แรนท์ (Option/Warrant) ที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 สูงสุดถึง 4.20% ในขณะเดียวกันผู้ลงทุนก็ยังมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน 100% เมื่อลงทุนครบอายุประมาณ 1 ปีตามที่โครงการกำหนด อย่างไรก็ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณดัชนี SET50 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม จะช่วยลดความผันผวนของดัชนี และส่งผลดีต่อการลงทุนในแง่ที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดกรณีที่ดัชนีปรับตัวขึ้นเกิน 12% (Knock-out Level) ก่อนวันครบอายุโครงการ” นายสุรเดชกล่าว

นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุน 500,000 บาทผ่านธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา และเมื่อกองทุนครบอายุโครงการ เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 14​ พฤษภาคม 2564 ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

Picture1.png

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ตราสารที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน ประมาณการผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกองทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KCR1YA-AI ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้


ประเภท