15/11/2565

บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนเทอมฟันด์พันธบัตรไทย 6 เดือน


บลจ.กสิกรไทย มองบวกตลาดตราสารหนี้ไทย ชวนลงทุนระยะสั้นผ่านกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N (KGB6MN) โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรไทยคุณภาพดี เปิดเสนอขาย 15 - 21 พ.ย.นี้

​​

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N (KGB6MN) ประมาณการผลตอบแทน 0.95% ต่อปี โดยมีกำหนดเปิดขายในระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2565

 

นายชัชชัยกล่าวต่อไปว่า KGB6MN เป็นกองทุนแบบกำหนดระยะเวลาลงทุนที่มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านกลยุทธ์การลงทุนแบบถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน เนื่องจากตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนครั้งนี้เกือบทั้งหมดเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ต่ำมาก ผู้ลงทุนจึงวางใจเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ได้

 

“การที่กองทุนมีระยะเวลาการลงทุนไม่นานนัก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับมีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับการคงเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ขณะที่ความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระก็ต่ำมาก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่มีความเหมาะสมในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางที่กำลังค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น" นายชัชชัยกล่าว

 

นายชัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGB6MN เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บลจ.กสิกรไทยจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

ตราสารที่กองทุน KGB6MN คาดว่าจะลงทุน
อันดับเครดิต

สัดส่วน

การลงทุน


ประมาณการผลตอบแทน

(ต่อปี)

ของตราสารของกองทุน
ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรรัฐบาลไทย / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยAAA100.00%
1.10%1.10%
รวม 

1.10%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน
​ ​
(0.15%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
​ ​
0.95%

​ 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KGB6MN ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ประเภท