KMVLTF-C(L)
กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

กองทุนนี้ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8616 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.03110.3144 %
ราคาขาย
9.8617 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.8616 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
202,637,474.74 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KMVQLTF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุน LTF ที่มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุน LTF ทั่วไป  
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุน LTF ที่ลงทุนหุ้นในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้ความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 14.00 น.​
(ไม่เปิดให้ซื้อเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เรียกเก็บ
​​ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
​- สับเปลี่ยนไปยัง LTF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KMVLTF-C(L) -1.41% 0.69% 0.48% -3.41% -0.36% -1.82% N/A -0.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.98% 0.42% -0.30% -6.75% -2.36% -2.04% N/A 1.46%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/05/2567 9.8616 -0.0311|0.3144 % 9.8617 9.8616 202,637,474.74
27/05/2567 9.8927 +0.0194|0.1965 % 9.8928 9.8927 203,658,458.00
24/05/2567 9.8733 -0.0003|0.0030 % 9.8734 9.8733 203,493,896.97
23/05/2567 9.8736 -0.0350|0.3532 % 9.8737 9.8736 203,038,220.31
21/05/2567 9.9086 -0.0589|0.5909 % 9.9087 9.9086 203,795,688.14
20/05/2567 9.9675 -0.0266|0.2662 % 9.9676 9.9675 204,655,731.24
17/05/2567 9.9941 +0.0261|0.2618 % 9.9942 9.9941 205,378,027.20
16/05/2567 9.9680 0.0000|0.0000 % 9.9681 9.9680 204,958,100.84

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา