K-2530
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530


ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

21.2422 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.10250.4802 %
ราคาขาย
21.2423 บาท
ราคารับซื้อคืน
21.1891 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
569,469,343.54 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤษภาคม 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รอบการพิจารณาปันผล
-

รอบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)

Bloomberg Ticker
KAS2530:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน ​​
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2530 หรือก่อนหน้า
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน

** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-2530 0.73% -0.29% -1.18% 3.48% 1.93% 2.32% 6.61% 6.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.46% -0.06% -0.66% 4.28% 3.17% 3.27% 6.87% 6.42%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/01/2563 21.2422 -0.1025|0.4802 % 21.2423 21.1891 569,469,343.54
17/01/2563 21.3447 +0.0516|0.2423 % 21.3448 21.2913 572,291,441.23
16/01/2563 21.2931 +0.1064|0.5022 % 21.2932 21.2399 571,382,460.98
15/01/2563 21.1867 -0.0398|0.1875 % 21.1868 21.1337 568,631,075.27
14/01/2563 21.2265 -0.0274|0.1289 % 21.2266 21.1734 569,959,592.91
13/01/2563 21.2539 +0.0307|0.1447 % 21.2540 21.2008 570,952,177.06
10/01/2563 21.2232 -0.0031|0.0146 % 21.2233 21.1701 569,757,388.76
09/01/2563 21.2263 0.0000|0.0000 % 21.2264 21.1732 570,517,444.16

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา