K-2530
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

22.4801 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.11310.5057 %
ราคาขาย
22.4802 บาท
ราคารับซื้อคืน
22.4239 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
492,271,749.48 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤษภาคม 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รอบการพิจารณาปันผล
-

รอบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)

Bloomberg Ticker
KAS2530:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน ​​
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2530 หรือก่อนหน้า
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน

** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • ​​K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
    ​​ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-2530 6.09% 5.13% 12.20% 11.56% 0.65% 3.07% 5.09% 6.01%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.60% 1.93% 5.89% 5.80% 1.09% 3.46% 5.31% 6.03%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/03/2564 22.4801 +0.1131|0.5057 % 22.4802 22.4239 492,271,749.48
04/03/2564 22.3670 -0.0789|0.3515 % 22.3671 22.3111 489,843,030.57
03/03/2564 22.4459 +0.3120|1.4096 % 22.4460 22.3898 490,591,922.19
02/03/2564 22.1339 +0.0822|0.3728 % 22.1340 22.0786 484,925,737.29
01/03/2564 22.0517 +0.0462|0.2099 % 22.0518 21.9966 483,723,909.52
25/02/2564 22.0055 +0.1224|0.5593 % 22.0056 21.9505 482,342,272.11
24/02/2564 21.8831 -0.1216|0.5526 % 21.8832 21.8284 479,657,509.37
23/02/2564 22.0047 0.0000|0.0000 % 22.0048 21.9497 482,458,158.77

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา