K-CASH
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน


ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.1492 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00110.0084 %
ราคาขาย
13.1493 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.1492 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,939,562,395.06 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASKTPF:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้​
• กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินระยะสั้น
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน    
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน 
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 1
ความเสี่ยงต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CASH 0.05% 0.32% 0.71% 1.44% 1.27% 1.32% 1.62% 1.95%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.07% 0.40% 0.87% 1.70% 1.49% 1.28% 1.35% 1.70%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/01/2563 13.1492 +0.0011|0.0084 % 13.1493 13.1492 11,939,562,395.06
17/01/2563 13.1481 +0.0003|0.0023 % 13.1482 13.1481 11,968,402,035.65
16/01/2563 13.1478 +0.0004|0.0030 % 13.1479 13.1478 11,965,078,285.58
15/01/2563 13.1474 +0.0005|0.0038 % 13.1475 13.1474 11,981,464,213.41
14/01/2563 13.1469 +0.0003|0.0023 % 13.1470 13.1469 11,957,365,629.53
13/01/2563 13.1466 +0.0011|0.0084 % 13.1467 13.1466 11,786,012,999.00
10/01/2563 13.1455 +0.0001|0.0008 % 13.1456 13.1455 11,531,236,245.59
09/01/2563 13.1454 0.0000|0.0000 % 13.1455 13.1454 11,763,677,537.50

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา