K-STAR-A(R)
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

42.0174 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.53411.2552 %
ราคาขาย
42.2276 บาท
ราคารับซื้อคืน
42.0174 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,275,992,586.44 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เมื่อ NAV ขึ้นผ่านจุดที่กำหนด กองทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ก็ต่อเมื่อมูลค่าครึ่งหนึ่งของกำไร มากกว่า 1,000 บาท​

รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTAREQ:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการซื้อขายหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนสูงขึ้นถึงระดับที่กำหนด  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น รวมทั้งมีจ่ายผลตอบแทนออกมาอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนสูงขึ้นถึงระดับที่กำหนด (Auto redemption)  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)   ​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-A(R) 13.95% 2.16% 3.58% 11.66% 1.87% 4.76% 8.97% 9.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 12.83% -0.75% 1.60% 13.72% 2.18% 4.39% 8.31% 9.15%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/11/2564 42.0174 -0.5341|1.2552 % 42.2276 42.0174 2,275,992,586.44
29/11/2564 42.5515 -0.7542|1.7416 % 42.7644 42.5515 2,301,660,112.70
26/11/2564 43.3057 -1.1026|2.4829 % 43.5223 43.3057 2,335,887,359.07
25/11/2564 44.4083 +0.0234|0.0527 % 44.6304 44.4083 2,394,871,166.61
24/11/2564 44.3849 +0.0716|0.1616 % 44.6069 44.3849 2,395,417,995.40
23/11/2564 44.3133 -0.2166|0.4864 % 44.5350 44.3133 2,391,246,684.71
22/11/2564 44.5299 +0.2299|0.5190 % 44.7527 44.5299 2,402,966,458.38
19/11/2564 44.3000 0.0000|0.0000 % 44.5216 44.3000 2,391,829,212.36

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/16/2021 K-STAR-A(R)
6/24/2019 K-STAR