K-STAR-A(R)
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

41.6278 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.17950.4331 %
ราคาขาย
41.8360 บาท
ราคารับซื้อคืน
41.6278 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,974,656,291.27 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เมื่อ NAV ขึ้นผ่านจุดที่กำหนด กองทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ก็ต่อเมื่อมูลค่าครึ่งหนึ่งของกำไร มากกว่า 1,000 บาท​

รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTAREQ:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
-
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนตราสารทุน
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
  
  ​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-A(R) -6.09% -3.19% -4.18% -7.36% 11.18% -0.82% 3.19% 8.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.66% -1.18% -2.22% -3.10% 15.12% 0.38% 3.50% 8.60%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/03/2566 41.6278 +0.1795|0.4331 % 41.8360 41.6278 1,974,656,291.27
21/03/2566 41.4483 +0.5597|1.3688 % 41.6556 41.4483 1,961,048,373.71
20/03/2566 40.8886 -0.2220|0.5400 % 41.0931 40.8886 1,933,081,372.88
17/03/2566 41.1106 +0.1778|0.4344 % 41.3163 41.1106 1,943,511,213.64
16/03/2566 40.9328 -0.1962|0.4770 % 41.1376 40.9328 1,932,859,966.19
15/03/2566 41.1290 +1.0170|2.5354 % 41.3347 41.1290 1,938,608,098.07
14/03/2566 40.1120 -1.2201|2.9519 % 40.3127 40.1120 1,889,132,679.86
13/03/2566 41.3321 0.0000|0.0000 % 41.5389 41.3321 1,950,377,654.92

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/26/2022 K-STAR