K-STAR-A(R)
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

36.9653 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02710.0734 %
ราคาขาย
37.1502 บาท
ราคารับซื้อคืน
36.9653 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,760,390,962.12 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เมื่อ NAV ขึ้นผ่านจุดที่กำหนด กองทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ก็ต่อเมื่อมูลค่าครึ่งหนึ่งของกำไร มากกว่า 1,000 บาท​

รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTAREQ:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
-
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนตราสารทุน
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
  
  ​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-A(R) -4.24% -1.65% -11.20% -13.44% -2.17% -1.96% 3.08% 7.63%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.54% 0.05% -11.35% -12.75% 0.05% -0.68% 3.52% 7.43%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/03/2567 36.9653 +0.0271|0.0734 % 37.1502 36.9653 1,760,390,962.12
29/02/2567 36.9382 -0.2102|0.5658 % 37.1230 36.9382 1,759,551,732.82
28/02/2567 37.1484 -0.2380|0.6366 % 37.3342 37.1484 1,769,612,279.42
27/02/2567 37.3864 -0.0537|0.1434 % 37.5734 37.3864 1,780,617,216.40
23/02/2567 37.4401 -0.1728|0.4594 % 37.6274 37.4401 1,784,770,295.57
22/02/2567 37.6129 +0.2595|0.6947 % 37.8011 37.6129 1,799,688,390.92
21/02/2567 37.3534 +0.4290|1.1618 % 37.5403 37.3534 1,787,495,669.55
20/02/2567 36.9244 0.0000|0.0000 % 37.1091 36.9244 1,768,110,919.59

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/26/2022 K-STAR