K-STAR-A(R)
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

40.4215 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.20990.5220 %
ราคาขาย
40.6237 บาท
ราคารับซื้อคืน
40.4215 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,924,950,243.02 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เมื่อ NAV ขึ้นผ่านจุดที่กำหนด กองทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ก็ต่อเมื่อมูลค่าครึ่งหนึ่งของกำไร มากกว่า 1,000 บาท​

รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTAREQ:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
-
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนตราสารทุน
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
  
  ​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-A(R) -8.89% 0.36% -2.98% -7.04% 5.91% -1.44% 2.78% 8.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -6.92% 0.20% -2.37% -4.54% 8.90% 0.03% 3.32% 8.19%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/09/2566 40.4215 +0.2099|0.5220 % 40.6237 40.4215 1,924,950,243.02
21/09/2566 40.2116 +0.2638|0.6604 % 40.4128 40.2116 1,914,680,602.44
20/09/2566 39.9478 -0.3593|0.8914 % 40.1476 39.9478 1,900,738,931.84
19/09/2566 40.3071 -0.2278|0.5620 % 40.5087 40.3071 1,917,582,463.20
18/09/2566 40.5349 -0.3808|0.9307 % 40.7377 40.5349 1,928,442,127.67
15/09/2566 40.9157 -0.1674|0.4075 % 41.1204 40.9157 1,947,403,257.08
14/09/2566 41.0831 +0.1820|0.4450 % 41.2886 41.0831 1,955,744,179.30
13/09/2566 40.9011 0.0000|0.0000 % 41.1057 40.9011 1,946,653,645.66

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/26/2022 K-STAR