KCR1YA-AI
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1179 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03760.3730 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.1179 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,621,090,996.67 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
17 พฤษภาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• องทุนรวมผสม
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ากองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนที่ซับซ้อน ซึ่งอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาออปชั่น (Option) หรือ วอร์แรนท์ (Warrant)
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

นโยบายการลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 99.30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน  อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือ วอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 ประมาณ 0.70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)​ 


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 5 – 14 พฤษภาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ ​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้​

ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
(เก็บจริง 0.0214%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/05/2565 10.1179 +0.0376|0.3730 % N/A 10.1179 1,621,090,996.67
18/05/2565 10.0803 +0.0117|0.1162 % N/A N/A 1,615,070,632.54
29/04/2565 10.0686 -0.0427|0.4223 % N/A N/A 1,613,197,371.16
31/03/2565 10.1113 +0.0538|0.5349 % N/A N/A 1,620,047,166.31
28/02/2565 10.0575 +0.0290|0.2892 % N/A N/A 1,611,422,428.02
31/01/2565 10.0285 +0.0689|0.6918 % N/A N/A 1,606,767,113.58
30/12/2564 9.9596 -0.0251|0.2514 % N/A N/A 1,595,736,976.90
30/11/2564 9.9847 0.0000|0.0000 % N/A N/A 1,599,757,568.93

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล