K-STAR-A(R)
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ


ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

40.7721 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.67221.6763 %
ราคาขาย
40.9761 บาท
ราคารับซื้อคืน
40.7721 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,956,589,116.34 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เมื่อ NAV ขึ้นผ่านจุดที่กำหนด กองทุนจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ก็ต่อเมื่อมูลค่าครึ่งหนึ่งของกำไร มากกว่า 1,000 บาท​

รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSTAREQ:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
-
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนตราสารทุน
• ​​กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
  
  ​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
   • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-A(R) -9.14% -5.22% -7.43% -8.18% 1.96% -0.99% 2.89% 8.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -6.43% -4.10% -3.75% -3.19% 5.07% 0.57% 3.28% 8.37%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
08/06/2566 40.7721 +0.6722|1.6763 % 40.9761 40.7721 1,956,589,116.34
07/06/2566 40.0999 +0.1097|0.2743 % 40.3005 40.0999 1,922,197,069.99
06/06/2566 39.9902 -0.2135|0.5310 % 40.1903 39.9902 1,916,853,420.82
02/06/2566 40.2037 +0.1968|0.4919 % 40.4048 40.2037 1,924,645,475.89
01/06/2566 40.0069 -0.3910|0.9679 % 40.2070 40.0069 1,915,154,195.74
31/05/2566 40.3979 -0.1012|0.2499 % 40.6000 40.3979 1,933,571,138.13
30/05/2566 40.4991 -0.1960|0.4816 % 40.7017 40.4991 1,937,614,884.40
29/05/2566 40.6951 0.0000|0.0000 % 40.8987 40.6951 1,947,122,524.51

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/26/2022 K-STAR