K-STN-UI-A(A)
กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น / กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.2506 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00630.0763 %
ราคาขาย
8.3126 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.2506 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
255,229,339.24 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


​Bloomberg Ticker
KSUSTAI:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก
JPMMNCU:LX​

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสม 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของตราสารทุนที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้ 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงต่อเงินลงทุนที่จำกัดและสามารถรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและรับผลขาดทุนสูงได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยอาจลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell)
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได้

นโยบายการลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD 
• กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้น ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน (รวมถึงตราสารหนี้ที่ค้ำประกันด้วยสินเชื่อและตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ออกอาจอยู่ในประเทศใดก็ได้ รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่
• กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสถานะซื้อ (long position) ในบริษัทที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี​
 ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​(การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​​

  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​
   • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​% 
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​ 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STN-UI-A(A) 1.02% -1.10% 0.81% -6.22% N/A N/A N/A -9.08%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.63% -0.88% 1.48% -2.40% N/A N/A N/A -5.99%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/06/2566 8.2506 -0.0063|0.0763 % 8.3126 8.2506 255,229,339.24
06/06/2566 8.2569 +0.0420|0.5113 % 8.3189 8.2569 255,423,170.84
02/06/2566 8.2149 +0.0419|0.5127 % 8.2766 8.2149 254,125,941.41
01/06/2566 8.1730 +0.0101|0.1237 % 8.2344 8.1730 252,829,865.30
31/05/2566 8.1629 -0.0184|0.2249 % 8.2242 8.1629 260,638,754.76
30/05/2566 8.1813 +0.0090|0.1101 % 8.2428 8.1813 261,224,412.84
25/05/2566 8.1723 -0.0145|0.1771 % 8.2337 8.1723 260,939,162.79
24/05/2566 8.1868 0.0000|0.0000 % 8.2483 8.1868 261,400,920.89

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา