K-STN-UI-A(A)
กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น / กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-SUSTAIN-UI) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.1635 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00390.0478 %
ราคาขาย
8.2248 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.1635 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
206,227,559.40 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


​Bloomberg Ticker
KSUSTAI:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก
JPMMNCU:LX​

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสม 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของตราสารทุนที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้ 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงต่อเงินลงทุนที่จำกัดและสามารถรับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนและรับผลขาดทุนสูงได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยอาจลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยคำนวณด้วยวิธี Absolute VaR ต้องไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell)
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได้

นโยบายการลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD 
• กองทุนหลักจะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้น ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน (รวมถึงตราสารหนี้ที่ค้ำประกันด้วยสินเชื่อและตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยผู้ออกอาจอยู่ในประเทศใดก็ได้ รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่
• กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสถานะซื้อ (long position) ในบริษัทที่มีลักษณะเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี​
 ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​(การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​​

  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​
   • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​% 
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​ 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STN-UI-A(A) -0.05% -0.82% -1.06% -0.25% N/A N/A N/A -7.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.06% -0.47% -0.51% 0.92% N/A N/A N/A -5.03%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/12/2566 8.1635 -0.0039|0.0478 % 8.2248 8.1635 206,227,559.40
06/12/2566 8.1674 -0.0106|0.1296 % 8.2288 8.1674 206,326,750.82
04/12/2566 8.1780 -0.0022|0.0269 % 8.2394 8.1780 206,593,195.04
01/12/2566 8.1802 +0.0296|0.3632 % 8.2417 8.1802 206,649,443.87
30/11/2566 8.1506 +0.0211|0.2595 % 8.2118 8.1506 205,902,581.36
29/11/2566 8.1295 +0.0007|0.0086 % 8.1906 8.1295 205,367,373.66
28/11/2566 8.1288 -0.0104|0.1278 % 8.1899 8.1288 205,349,380.74
27/11/2566 8.1392 0.0000|0.0000 % 8.2003 8.1392 205,613,967.16

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา