K-2510
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510


ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

17.3266 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03860.2233 %
ราคาขาย
17.3267 บาท
ราคารับซื้อคืน
17.2833 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
154,178,481.72 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤษภาคม 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล

การรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รอบการพิจารณาปันผล
-

รอบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)

Bloomberg Ticker
KAS2510:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน ​
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2510 หรือก่อนหน้า
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
• กองทุนนี้อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน

** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกรับผลตอบแทนโดยการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน (ทำรายการเมื่อผลตอบแทนมากกว่า 500 บาทขึ้นไป)​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​​K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
     ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-2510 2.93% 2.60% 6.42% 6.16% 1.20% 2.47% 3.48% 4.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.46% 0.71% 2.31% 2.60% 1.40% 2.26% 4.01% 4.46%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/03/2564 17.3266 +0.0386|0.2233 % 17.3267 17.2833 154,178,481.72
04/03/2564 17.2880 -0.0324|0.1871 % 17.2881 17.2448 153,836,493.48
03/03/2564 17.3204 +0.1317|0.7662 % 17.3205 17.2771 154,144,368.80
02/03/2564 17.1887 +0.0335|0.1953 % 17.1888 17.1457 153,227,175.95
01/03/2564 17.1552 +0.0193|0.1126 % 17.1553 17.1123 152,905,543.70
25/02/2564 17.1359 +0.0414|0.2422 % 17.1360 17.0931 152,657,692.82
24/02/2564 17.0945 -0.0483|0.2818 % 17.0946 17.0518 152,286,891.15
23/02/2564 17.1428 0.0000|0.0000 % 17.1429 17.0999 152,718,062.57

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา